• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Głogowie
    KRS 0000090988

Misja:
Dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi oraz szczęście osób niepełnosprawnych umysłowo, wspieranie rodzin, aby były w stanie sprostać sytuacji wychowania dziecka niepełnosprawnego i przekształcać własny ból w gotowość niesienia pomocy innym. Celem jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

Prowadzone działania:
Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej "Arka" dla 55-ciu osób z niepełnosprawnością intelektualną od 1995r.
Od 2003r. prowadzenie Ośrodka Wsparcia Rodzin i Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, który zapewnia m.in. samopomocowe grupy wsparcia, szkolenia dla rodziców, doradztwo, warsztaty psychologiczne, integracyjne zajęcia terapeutyczne i logopedyczne dla dzieci i młodzieży, gimnastykę, rozpowszechnienie wydawnictw z biblioteczki specjalistycznej.
Od 2004r. prowadzenie Mieszkań Chronionych, w których osoby niepełnosprawne przy wsparciu asystentów personalnych uczą się samodzielnego życia i prowadzenia gospodarstwa domowego.
Prowadzenie projektu "Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną" w Głogowie, przy ul. Norwida 3. Jest to jednostka szkoleniowa, prowadząca pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe, przygotowująca indywidualne plany drogi zawodowej, poszukująca miejsc pracy i wspierająca w zatrudnieniu wspomaganym na otwartym rynku pracy (projekt dofinansowany ze środków EFS).
Realizacja projektu "wsparcie osób z głębokim stopniem upośledzenia umysłowego" (wykonywanie podpałek).
Od 2014r. realizacja projektu "Trening mieszkalnictwa drogą do samodzielności", w ramach którego w cyklach 2-miesiecznych sześcioosobowa grupa uczestników przy wsparciu asystentów nabywa umiejętności związane z codziennym życiem (projekt dofinansowany ze środków PFRON).
Organizacja wyjazdowych form rehabilitacji i rekreacji: turnusów rehabilitacyjnych, pikników, wycieczek, pielgrzymek itp.
Organizacja spotkań okolicznościowych i imprez integracyjnych, w tym Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.
Współpraca z samorządem, instytucjami, pracodawcami i partnerami społecznymi w zakresie zaspakajania potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności w zakresie aktywizacji zawodowej.
Promocja twórczości osób niepełnosprawnych poprzez organizowanie wystaw, ukazywanie możliwości artystycznych i teatralnych osób niepełnosprawnych, udział w konkursach, prezentacjach itp.
Zdobywanie funduszy na realizację celów statutowych poprzez opracowywanie projektów, programów i wniosków.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.