• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Współpracy Kobiet NEWW
    KRS 0000091523

Celem NEWW jest pomoc dla kobiet i dziewcząt w Europie Środkowo-Wschodniej, krajach byłego Związku Radzieckiego, Rosji i Zachodu poprzez dialog, budowanie sieci współpracy, kampanie oraz wymianę edukacyjną i informacyjną.
NEWW popiera akcje i wspólne projekty inspirowane zasadami feminizmu: pełny i równy udział kobiet w tworzeniu sprawiedliwego i otwartego społeczeństwa obywatelskiego; prawa kobiet do bycia wolnym od przemocy, od nienawiści rasowej, etnicznej i jakiejkolwiek dyskryminacji; prawa kobiet do sprawiedliwości ekonomicznej oraz do wyrażania idei w formie werbalnej lub wizualnej bez jakiejkolwiek cenzury; wprowadzania zapisów prawnych gwarantujących bezpieczeństwo ofiarom przemocy.
Dbamy, aby przestrzegano praw kobiet w instytucjach publicznych.

Prowadzone działania:
1) BIG - Regionalne Centrum Informacyjne Inicjatyw Budżetowych Kobiecych w rejonie Europy Środkowo - Wschodniej.
2) Gdańska Inicjatywa budżetowania pod kątem płci.
3) Instytut Praw Człowieka dla kobiet.
4) Pomoc prawna i psychologiczna dla ofiar przemocy i rodzin z problemem alkoholowym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.