• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Związek Polskich Spadochroniarzy
    KRS 0000091847

Celem Związku jest:
a. integrowanie środowiska polskich spadochroniarzy w kraju i zagranicą;
b. zacieśnianie kontaktów i rozwijanie współpracy międzynarodowej ze związkami spadochroniarzy z innych państw a szczególnie państw - członków Europejskiej Federacji Spadochroniarzy (U. E. P.);
c. upowszechnianie i kultywowanie tradycji i obyczajów spadochroniarstwa;
d. troska o miejsca pamięci narodowej związane z działalnością wojenną spadochroniarzy;
e. prowadzenie szkolenia młodzieży dla potrzeb obronności kraju w tym szkolenia spadochronowego, kształtowanie sprawności i wytrzymałości fizycznej, silnej osobowości i patriotyzmu, zwłaszcza wśród młodzieży ze szkół ponad podstawowych oraz zrzeszonej w związkach i stowarzyszeniach o charakterze paramilitarnym i sportowym;
f. prowadzenie działalności naukowej, oświatowo - wychowawczej i szkoleniowej w środowisku spadochroniarzy, młodzieży szkolnej oraz zrzeszonej w organizacjach młodzieżowych o profilu paramilitarnym i sportowym;
g. aktywne uczestnictwo w doskonaleniu form i metod szkolenia spadochronowego oraz udział w pracach nad rozwojem i modernizacją sprzętu spadochronowego;
h. organizowanie zawodów spadochronowych, popularyzowanie i wspieranie masowej kultury fizycznej oraz rekreacyjnego i wyczynowego sportu spadochronowego;
i. utrzymywanie więzi środowiskowej z poszkodowanymi w wypadkach spadochronowych członkami związku, udzielanie tym osobom wsparcia i pomocy, w szczególnych przypadkach oraz w miarę możliwości finansowych również materialnej;
j. działanie na rzecz integracji środowisk skupiających byłych spadochroniarzy, osób uprawiających spadochroniarstwo wyczynowo i amatorsko oraz na rzecz rozwoju spadochroniarstwa w Rzeczpospolitej Polskiej;
k. integrowanie i podejmowanie przedsięwzięć na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym poprzez spadochroniarstwo.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.