• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Przymierze Rodzin"
    KRS 0000091879

Misja
Naszą misją jest kształtowanie środowisk życia chrześcijańskiego poprzez tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi religijno - moralnemu rodziny i jej członków oraz podniesienie poziomu polskiej oświaty.
Główne cele to:
- pomoc społeczna rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
- tworzenie świetlic środowiskowych
- pomoc rodzicom w wychowywaniu dzieci m.in. poprzez organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży
- działania charytatywne
- przeciwdziałanie patologiom społecznym
- organizacja wolontariatu na swoje potrzeby
- pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Prowadzone działania
- Organizowanie, w ramach istniejących (17) Terenowych Ośrodków, grup rodzin i grup dzieci. Systematyczna całoroczna praca wychowawcza z dziećmi, łącznie z wyjazdami na letni i zimowy wypoczynek.
- Prowadzenie: 3 Szkół Podstawowych, 4 Gimnazjów, 2 Liceów Ogólnokształcących, 1 Szkoły Wyższej, 3 Świetlic Środowiskowych, 1 Przedszkola.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.