• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Wrocławskie Towarzystwo Opieki Nad Więźniami - Dolnośląski Ośrodek Mediacji
    KRS 0000092918

W ramach Wrocławskiego Towarzystwa Opieki nad Więźniami:

Oddziaływanie wychowawcze wobec osób skazanych przebywających w zakładach karnych, przeciwdziałanie pełnemu wyobcowaniu ze społeczeństwa, uzupełnianie opieki postpenitencjarnej wobec osób nieletnich i młodocianych.
Inspirowanie pozytywnych zmian w postawach i zachowaniach rodzin wobec skazanych i przebywających w ośrodkach odosobnienia.

Prowadzone działania
-koszty wakacji i dożywiania dzieci
-pomoc w nauce, zakup pomocy szkolnych, podręczników, odzieży używanej w szkole, obiadów w szkole
-organizowanie i udzielanie korepetycji, szczególnie dzieciom specjalnej troski
-finansowanie zakupów żywności, lekarstw, odzieży, protez, sprzętu do rehabilitacji, podręczników, okularów i innych pomocy dla więźniów i byłych więźniów, niezbędnych przedmiotów wyposażenia mieszkań lub narzędzi i wyposażenia potrzebnego do wykonywania wyuczonego zawodu albo prowadzenia na własny rachunek działalności gospodarczej
-pokrywanie kosztów specjalistycznych porad prawnych, psychologicznych lub zawodowych.

W ramach Dolnośląskiego Ośrodka Mediacji (DOM):

Do prac Ośrodka należy prowadzenie mediacji z zakresu: prawa karnego, prawa cywilnego, prawa rodzinnego, konfliktów w dwunarodowościowych rodzinach, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa gospodarczego.

Prowadzone działania:
- organizacja i prowadzenie szkoleń dla mediatorów oraz osób kierujących sprawy do mediacji z policji, prokuratury i sądów
- upowszechnianie idei sprawiedliwości naprawczej
- utrzymywanie kontaktów z organami wymiaru sprawiedliwości
- współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami mediacji, towarzystwami mediatorów oraz pomocy ofiarom przestępstw.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.