• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Łańcuchów
    KRS 0000095297

Misja
Statut Stowarzyszenia tak określa cele działania:
"...Celem Stowarzyszenia jest:
-Wspieranie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły Podstawowej w Łańcuchowie.
-Rozwój i modernizacja bazy dydaktycznej Szkoły.
-Wspieranie działań Szkoły w zakresie wszechstronnego rozwoju umysłowego i fizycznego uczniów.
-Współudział w organizacji imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowo-obronnych.
-Pomoc szkole w organizowaniu wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży.
-Wspieranie Szkoły w realizacji zadań w zakresie wychowania artystycznego, komunikacyjnego, zdrowotnego i informatycznego.
-Propagowanie działalności Szkoły w środowisku.
-Organizowanie imprez kulturalnych, akcji społecznych i przedsięwzięć służących środowisku.
-Propagowanie historii i tradycji środowiska i regionu...".

Prowadzone działania:
-organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla uczniów i absolwentów;
-organizowanie imprez szkolnych o zasięgu środowiskowym (festynów, zabaw, konkursów, spotkań i okolicznościowych uroczystości);
-propagowanie tradycji i histori Łańcuchowa i okolicy (poprzez wydanie okolicznościowego folderu);
-propagowanie historii i dorobku szkoły (poprzez wydanie folderu);
-organizowanie przypadającej w b.r. obchodów setnej rocznicy powstania szkoły w Łańcuchowie;
-przyjęcie patrona dla szkoły (Kornel Makuszyński) i ufundowanie sztandaru;
-propagowanie współpracy z placówkami edukacyjnymi położonymi poza granicami szkoły.
- wymiana ze szkołami na Ukrainie (obwód Cherson);
2007 rok:
- Realizacja razem ze szkołą programu "Przyspieszenie edukacyjne w szkole wiejskiej";
- Współpraca ze szkołą w realizacji programu "Wyrównywanie szans edukacyjnych szkołom wiejskim";
- Realizacja projektu "Nasze zakątki" w ramach programu Rzeczpospolita Internetowa Fundacji Grupa TP.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.