• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rodziców oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych - "Bliżej Dziecka"
    KRS 0000096480

Misja:
Organizowanie środowisk osób niepełnosprawnych i ich opiekunów ustawowych i prawnych, wolontariuszy oraz innych osób działających na rzecz przestrzegania podmiotowości prawnej osób niepełnosprawnych - dla wszystkich rodzajów niepełnosprawności.
Podejmowanie działań w kierunku zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do diagnostyki i rehabilitacji leczniczej (np. organizowanie turnusów rehabilitacyjnych).
Planowanie wszechstronnej działalności oświatowej, rewalidacyjnej, rehabilitacyjnej, społecznej, zawodowej, zdrowotnej oraz terapeutycznej na rzecz osób niepełnosprawnych. W tym prowadzenie placówek oświatowych, szkół, ośrodków rehabilitacyjnych, warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów pomocy oraz punktu konsultacyjnego (porad) dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów na zasadach określonych właściwymi przepisami.
Organizowanie: odczytów, wykładów, prelekcji, szkoleń oraz prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej w zakresie przepisów prawa, zgodnie z potrzebami zainteresowanych członków Stowarzyszenia.
Prowadzenie seminariów i konferencji naukowych oraz działalności wydawniczej.
Przekazywanie komunikatów z bieżącej działalności w prasie lokalnej.
Kierowanie wystąpień do władz oraz instytucji publicznych, w tym zgłaszanie inicjatyw w zakresie stosowanych regulacji prawnych.
Reprezentowanie osób niepełnosprawnych na ich wniosek wobec instytucji i urzędów publicznych.
Organizowanie akcji charytatywnych, z których dochód przeznaczony jest wyłącznie na realizację celów statutowych.
Współpraca z osobami prawnymi i fizycznymi zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia, oraz organizacjami pozarządowymi, samorządem lokalnym.
Organizowanie innych działań stosownie do potrzeb i inicjatyw zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia.
Wspieranie działalności Środowiskowych Domów Samopomocy.
Dążenie do organizacji domów opieki (pogodnej starości) dla członków Stowarzyszenia.

W 2014 roku organizujemy:
- Zajęcia rehabilitacyjne na basenie;
- Zajęcia rehabilitacyjne w ramach hipoterapii;
- Gimnastyka dla niepełnosprawnych i opiekunów;
- Dzień Dziecka;
- XII rajd rowerowy dla niepełnosprawnych połączony z piknikiem;
- Turnus rehabilitacyjno - wypoczynkowy;
- Spotkanie wigilijne.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.