• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Kaszubski Instytut Rozwoju
    KRS 0000096847

Kaszubski Instytut Rozwoju z Kościerzyny to aktywne stowarzyszenie, organizacja pożytku publicznego. W dążeniu do realizacji misji - Kaszuby regionem społeczeństwa obywatelskiego - sformułowano główny cel KIRu, który brzmi: inicjowanie i wspieranie wszelkich form aktywności obywatelskiej prowadzących do rozwoju społeczności lokalnej Kaszub. Wśród wielu działań Instytutu warto wymienić zorganizowanie Zjazdu Kaszubów w Kościerzynie, utworzenie biura partnerstwa powiatu kościerskiego, powołanie Kaszubskiego Ośrodka Współpracy i Aktywności Lokalnej KOWAL. Prowadzimy Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich działający w wojewódzkiej sieci „Pomorskie w Unii” oraz Punkt Bezpłatnych Porad Prawnych. Stworzyliśmy cztery przedszkola na obszarach wiejskich, wspieramy kobiety poprzez liczne szkolenia i warsztaty, aktywizujemy seniorów prowadząc Kościerski Uniwersytet Trzeciego Wieku, wśród naszych zainteresowań są też przedsiębiorcy - zarówno początkujący, których wspieramy poprzez dotacje, jak i ci doświadczeni, z którymi piszemy strategię rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim. W 2012 roku na pograniczu Kaszub i Kociewia utworzyliśmy Szkołę Ginących Zawodów w Lipach.

Swoją działalność Instytut prowadzi przede wszystkim na terenie Kaszub, jednak wiele działań podejmowanych jest również na terenie województwa, Polski, a nawet poza granicami naszego kraju.

Kaszubski Instytut Rozwoju jest członkiem – założycielem Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich oraz Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Prezes i Wiceprezes KIR jako przedstawiciele pomorskich organizacji pozarządowych zasiadają w Podkomitecie Monitorującym Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Pomorskim. Członkowie Zarządu KIR jako asesorzy oceniają projekty składane do MPiPS i MSWiA.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.