• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Ochotnicza Straż Pożarna Zajączki Pierwsze
    KRS 0000097062

Misja
1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami.
2. Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
4. Rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.
5. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu.
6. Działania na rzecz ochrony środowiska.

Prowadzone działania
1. Organizowanie zespołu z zakresu ochrony przeciwpożarowej
2. Organizowanie pododziałów pożarniczych
3. Prowadzenie szkolenia pożarniczego i współdziałanie z PSP
4. Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych
5. Organizowanie orkiestr, chórów, sekcji sportowych i pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej
6. Organizowanie zawodów sportowych, imprez propagujących kulturę fizyczną i problematykę przeciwpożarową oraz festynów i innych imprez masowych

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.