• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
    KRS 0000097168

Misja
Udzielanie finansowego wsparcia przedsięwzięciom stanowiącym przedmiot obopólnego zainteresowania Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec. Ze środków Fundacji wspierane są w szczególności:
-polsko-niemieckie przedsięwzięcia mające charakter spotkań,
-działania na rzecz partnerstwa, współpraca samorządów i innych instytucji,
-krzewienie języka i kultury niemieckiej w Rzeczypospolitej Polskiej oraz języka i kultury polskiej w republice Federalnej Niemiec,
-badania naukowe z zakresu wiedzy o Niemczech oraz Europie Środkowej i wschodniej, projekty służące integracji Polski z Unią Europejską,
-konkursy wiedzy, prace naukowe, wymiana naukowa, działalność literacka i artystyczna dotycząca Polski, Niemiec oraz Unii Europejskiej,
-działania edukacyjne na rzecz ochrony środowiska,
-przyznawanie polsko-niemieckiej nagrody medialnej,
wspieranie kontaktów gospodarczych pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i RepublikąFederalną Niemiec, w szczególności działań edukacyjnych, seminariów i konferencji w tej dziedzinie,
-działania na rzecz zachowania wspólnego dziedzictwa kulturowego.

Prowadzone działania
Aktualne informacje na temat programów działania dostępne są na stronie internetowej pod adresem www.fwpn.org.pl

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.