• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Puławskie Centrum Przedsiębiorczości
    KRS 0000097219

Misja:
Wspieranie rozwoju gospodarczego regionu. Promocja zatrudnienia. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.

Prowadzone działania:
Podstawowe cele działalności skupiają się na:
- Kreowaniu oraz wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości w Puławach i w regionie;
- Promocji lokalnego potencjału gospodarczego;
- Promocji zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem.

FPCP przez kolejne lata działalności dla realizacji celów statutowych uruchamiała kolejne uzupełniające się programowo jednostki organizacyjne:
- Inkubator Przedsiębiorczości - styczeń (1995 r. - nadal)
- Punkt Konsultacyjny (2005 r. - nadal) uprzednio; Punkt Konsultacyjno - Doradczy (2000 - 08,2005 r.; Ośrodek Wspierania Biznesu 1996-1999
- Ośrodek Szkoleniowy (2000 r. - nadal)
- Dział projektów (1995 r. - nadal)

Poza stałą działalnością programową realizujemy celowe programy pomocowe ukierunkowane na tworzenie i wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, rozwój zasobów ludzkich oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
Oferujemy pomoc doradczą, informacyjną, szkoleniową i finansową adresowaną w szczególności do:
- małych i średnich przedsiębiorstw;
- osób rozpoczynających działalność gospodarczą;
- osób pragnących podnieść swoje kwalifikacje lub zdobyć nowe;
- osób poszukujących pracy.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.