• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Kontakt" Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 41 w Zabrzu
    KRS 0000097903

1. Celem Stowarzyszenia jest tworzenie jak najlepszych warunków wszechstronnego rozwoju, opieki, rehabilitacji i nauczania dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną oraz poprawy ich sytuacji w rodzinie i społeczeństwie.
2. Dążenie do aktywizacji osób niepełnosprawnych w życiu społecznym oraz zawodowym.
3. Przeciwdziałanie wykluczaniu osób niepełnosprawnych z życia społecznego i zawodowego.
4. Zmianę negatywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych.

Przedmiotem działalności Stowarzyszenia jako organizacji pożytku publicznego jest działalność odpłatna i nieodpłatna:
Działalność nieodpłatna:
1. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.
-organizowanie zajęć terapeutycznych takich jak: hipoterapia, pływanie.
2. Działalność fizjoterapeutyczna.
3. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej.
-organizowanie zajęć teatralnych i plastycznych.
4. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
-konsultacje specjalistyczne /neurologiczne, psychiatryczne, psychologiczne/ wspomagające proces terapeutyczny z osobą niepełnosprawną.
5. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.
-prowadzenie i organizowanie grup terapeutycznych, świetlicy terapeutycznej dla absolwentów szkół kształcenia specjalnego z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym, grup wczesnego wspomagania rozwoju wraz z wczesną diagnozą dziecka niepełnosprawnego
-włączanie osób niepełnosprawnych w nurt życia lokalnej społeczności.

Działalność odpłatna:
1. Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana.
-prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność społeczną, kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.
-organizowanie imprez kulturalno- oświatowych, sportowo-rekreacyjnych, wystaw, wernisaży, prezentacji teatralnych promujących osoby niepełnosprawne,
-organizowanie różnych form wypoczynku :półkolonie, kolonie, wyjazdy turystyczno-rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w miarę z udziałem dzieci zdrowych,
-promocja i organizacja wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych,
-rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
2. Pozostałe formy edukacji gdzie indziej nie sklasyfikowane.
-organizowanie konferencji, szkoleń, seminariów, zjazdów o tematyce dotyczącej terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych dla członków stowarzyszenia, terapeutów, wolontariuszy i innych zainteresowanych osób,
- prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej przyczyn, skutków i sposobów rozwiązywania problemów z niepełnosprawnością.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.