• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Mazowieckie Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym - "KROK DALEJ"
    KRS 0000098165

Misja:
1. Tworzenie jak najlepszych warunków do wszechstronnego rozwoju, opieki i rehabilitacji oraz edukacji osób z mózgowym porażeniem dziecięcym, dbanie o ich godne życie.
2. Wspieranie rodzin, którym urodziło się niepełnosprawne dziecko, aby mogły sprostać czekającym ich trudnym sytuacjom.
3. Tworzenie przyjaznego klimatu wokół problemu niepełnosprawnych oraz animowanie ruchu wolontarystycznego na rzecz niepełnosprawnych dzieci.

Prowadzone działania:
1. "Grupa wsparcia" - comiesięczne spotkania z rodzicami i opiekunami, zaproszonymi gośćmi, specjalistami, także indywidualne wsparcie psychologiczne.
2. Terapia psychopedagogiczna i rehabilitacja lecznicza - zajęcia indywidualne dla dzieci i młodzieży.
3. Pomoc prawna i obywatelska dla rodziców i dla młodzieży - upowszechnianie wiedzy na temat przysługujących praw i przywilejów. Nauczanie aktywnej postawy we własnej sprawie.
4. Spotkania integracyjne dla dzieci - zabawa noworoczna, mikołajki, dzień dziecka, turnieje sportowe, warsztaty plastyczne, wyjazdy w plener, do teatru, na koncerty.
5. Odbyły się trzy Integracyjne Rodzinne Wyprawy po Zdrowie i Przygodę, w czerwcu 2007r, w sierpniu 2008r, w czerwcu 2009r.
6. Klub Wolontariatu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym.
7. Lokalny Punkt Informacji dla Organizacji Pozarządowych z powiatu mińskiego - od czerwca 2002r.
8. Uruchomienie edukacyjnych zajęć korekcyjno kompensacyjnych wspomagających rozwój dziecka z wykorzystaniem komputera - od lutego 2003r.
9. Od IX 2005r. terapia SNOEZELEN w Sali Doświadczania Świata.
10. Od 2006r. regularne rodzinne wyjazdy na basen do Józefowa i do Wesołej.
11. Od 2007r działa młodzieżowy KLUB AKTYWNOŚCI - grupowe spotkania z psychologiem, nauka prostych prac biurowych, nauka korzystania z komputera i internetu, lekcje języka angielskiego, zajęcia plastyczne, zajęcia muzyczno ruchowe, wspólne spędzanie wolnego czasu.
12. Od czerwca 2009 zajęcia logopedyczne i zajęcia z komunikacji pozawerbalnej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.