• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "Tęcza" w Szczecinie
    KRS 0000098680

Celem działalności Stowarzyszenia jest inicjowanie, podejmowanie i popieranie wszelkich form pomocy dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, w tym pochodzących ze środowisk dotkniętych problemem alkoholowym, ofiar wypadków komunikacyjnych, a w szczególności dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, których niepełnosprawność jest następstwem uszkodzenia Centralnego i Obwodowego Układu Nerwowego, ciężkiej choroby, urazów i chorób genetycznych przez zapewnienie im pełni normalnego życia w warunkach umożliwiających rozwój oraz osiągnięcie niezależności społecznej.

Specjalistyczne Centrum Diagnozy, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej, zawiadywane przez Stowarzyszenie "Tęcza" to innowacyjny ośrodek prowadzący rehabilitację medyczną i psychospołeczną w oparciu o najnowsze metody usprawniające centralny układ nerwowy. To także miejsce przyjazne dzieciom i młodzieży dotkniętych w różnych etapach życia defektami pochodzenia neurologicznego, jak również dla ich rodziców i opiekunów znajdujących się niejednokrotnie w bardzo trudnej dla siebie sytuacji życiowej.

To jedna z niewielu placówek w kraju prowadząca kompleksowe usprawnianie oparte na wczesnej interwencji, wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka, kontynuacji wielotorowego usprawniania, aktywizacji społecznej i zawodowej. To ośrodek odpowiadający także na wiele potrzeb środowiska w zakresie szeroko rozumianego poradnictwa, aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin.

Stowarzyszenie "Tęcza" jest aktywnym "aktorem" życia społecznego - propagatorem praw i potrzeb osób niepełnosprawnych w regionie, a także w Polsce. Aktywnie uczestniczy w kształtowaniu polityki na szczeblu lokalnym i regionalnym, uczestnicząc w konsultacjach społecznych przy opracowywaniu i wdrażaniu programów i dokumentów strategicznych. Jest inicjatorem obywatelskich projektów, których celem jest przeciwdziałanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych oraz integracja społeczna.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.