• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom "Szansa"
    KRS 0000099022

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!

Nasze Stowarzyszenie wspiera rodziny zagrożone wykluczeniem, bądź wykluczone społecznie. Wspieramy dzieci i młodzież. Prowadzimy 3 Placówki Wsparcia Dziennego oraz program terapii środowiskowej, adresowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, nie radzących sobie z problemami dnia codziennego. Jesteśmy organizatorami cyklicznych imprez dla społeczności lokalnej: pikników, ognisk, wymian sąsiedzkich, festynów rodzinnych i innych.

Nasze Stowarzyszenie zostało powołane do takich celów jak:
1. Pomoc i wspieranie:
a) dzieci i młodzieży pochodzących z grup podwyższonego oraz wysokiego ryzyka;
b) ich rodzin i najbliższych;
c) osób zagrożonych niedostosowaniem i niedostosowanych społecznie;
d) matek nie potrafiących lub nie mających warunków by sprostać samodzielnemu wychowaniu dzieci, wywodzących się ze środowisk patologicznych i kryminogennych dotkniętych alkoholizmem;
2. Promocja pozytywnych rozwiązań merytorycznych i organizacyjnych, związanych z przeciwdziałaniem niedostosowaniu społecznemu i przemocy wobec dzieci;
3. Profilaktyka uzależnień i innych problemów społecznych;
4. Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej;
5. Realizowanie działań w zakresie pożytku publicznego i społecznie użytecznych;
6. Poprawy systemu pomocy rodzinie oraz rozwijanie umiejętności i postaw rodzicielskich;
7. Edukacja społeczna - pedagogizacja życia rodzinnego;
8. Współpraca z organizacjami i instytucjami zajmującymi się pomocą dziecku i jego rodzinie.


Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.