• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Śląskie Stowarzyszenie Ad Vitam Dignam w Katowicach
    KRS 0000099504

Misja:
Niesienie wszechstronnej pomocy osobom chorym psychicznie, zmierzającej do ich pełnej readaptacji społecznej.
Podejmowanie działań na rzecz tworzenia warunków umożliwiających osobom uzależnionym od alkoholu wyzwolenie się z nałogu.
Udzielanie różnych form wsparcia rodzinom osób chorych psychicznie i rodzinom osób uzależnionych od alkoholu.

Prowadzone działania:
Systematyczne działania informacyjno-propagandowe, zmierzające do kształtowania właściwych postaw społecznych wobec osób chorych psychicznie i uzależnionych od alkoholu.
Organizowanie na terenie województwa śląskiego sieci hosteli dla osób chorych psychicznie i dla osób uzależnionych od alkoholu.
Organizowanie szkolenia zawodowego i tworzenia miejsc pracy dla osób chorych psychicznie (warsztaty terapii zajęciowej).
Inspirowanie i popieranie rozwoju różnych form samopomocy i społecznych systemów oparcia, takich jak grupy samopomocowe, kluby, ośrodki interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy.
Promowanie i wspieranie różnych form szkolenia osób zajmujących się pomocą i terapią.
Organizowanie spotkań i obozów leczniczo-rehabilitacyjnych.
Poradnictwo i pomoc dla rodzin osób uzależnionych od alkoholu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.