• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Komitet Ochrony Praw Dziecka
    KRS 0000099511

Misja:
Ochrona praw i interesów dziecka.
Upowszechnianie znajomości praw dziecka.
Ujawnianie przypadków naruszania praw dziecka.
Udzielanie pomocy dzieciom - ofiarom przemocy (fizycznej, psychicznej, molestowania seksualnego) i ich rodzinom.
Wzmacnianie czynników chroniących dziecko przed zagrożeniami oraz redukowanie czynników ryzyka poprzez edukację dorosłych pracujących na co dzień z dzieckiem i rodziną.
Stworzenie możliwości wczesnej interwencji w sytuacji łamania praw dziecka.
Podnoszenie świadomości prawnej społeczeństwa, znajomości egzekwowania praw obywatelskich.

Prowadzone działania:
1. Program "Pomoc emocjonalna wobec dzieci uwikłanych w konflikt okołorozwodowy rodziców".
Odbiorcy: kuratorzy sądowi, sędziowie, pracownicy RODK-ów, osoby pracujące z rodzinami, dzieci i ich rodzice.
2. Program DAPHNE II - "Program ochrony ofiar przemocy domowej".
Odbiorcy: dzieci, kobiety, rodzice - ofiary przemocy domowej.
3. Program 5-letni - dotacja z Urzędu M. St. Warszawy "Ułatwianie dostępu do poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, prawniczego i mediacji rodzinnych oraz systemu pomocy socjalnej osobom w kryzysie".

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.