• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Związek Polskich Autorów i Kompozytorów "ZAKR"
    KRS 0000099572

Prowadzone działania
Związek Polskich Autorów i Kompozytorów ZAKR zrzesza literatów i kompozytorów uprawiających na poziomie profesjonalnym twórczość w dziedzinie szeroko rozumianej rozrywki: piosenki, teatru muzycznego, kabaretu i in. Członkami ZAKRu byli i są praktycznie wszyscy twórcy o nazwiskach liczących się w tej dziedzinie. Związek istnieje (z paroletnią przerwą w okresie stalinowskim) od 1946 r.
ZAKR prowadzi działalność wydawniczą, organizuje festiwale i warsztaty piosenkarskie, przede wszystkim zaś troszczy się o interesy zawodowe twórców i o rozwój kultury w jej najbardziej popularnych przejawach.

Celem Związku jest:
1. zrzeszanie twórców uprawiających duże i małe formy o charakterze rozrywkowym i popularnym, reprezentowanie ich w zakresie spraw artystycznych, zawodowych i społecznych;
2. popieranie, rozwijanie i upowszechnianie polskiej twórczości w kraju i za granicą;
3. pomoc w doskonaleniu warsztatu twórczego; organizowanie form pomocy prawnej i koleżeńskiej w tym prowadzenie zorganizowanego na zasadach dobrowolności funduszu samopomocy koleżeńskiej; prowadzenie domów pracy twórczej;
5. ochrona artystycznych, moralnych i materialnych praw twórców oraz zawodów kompozytora, literata i pokrewnych;
6. wypowiadanie się w sprawach publicznych, szczególnie na temat zjawisk - procesów i tendencji dotyczących kultury.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.