• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinom "Amici"
    KRS 0000100311

Misja:
- Pomoc dzieciom ze szczególnymi potrzebami emocjonalnymi w celu ochrony ich przed patologią i uzależnieniami.
- Oddziaływanie profilaktyczne zwiększające kompetencje wychowawcze rodziców.
- Wspieranie rodzin dysfunkcyjnych w podejmowaniu przez nie obowiązków wobec dziecka.
- Wsparcie rozwoju społecznego, poznawczego oraz uzdolnień dziecka.
- Popieranie inicjatyw społecznych i innych działań zbieżnych z działalnością statutową stowarzyszenia.
- Budowanie wzajemnych więzi międzyludzkich.
- Rozwój świadomości obywatelskiej w zakresie działalności statutowej stowarzyszenia.
- Działalność sportowa i rekreacyjna
-Działalność kulturalna i artystyczna

Prowadzone działania:
- Realizacja programu socjoterapeutycznego w pracy z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym w latach 2002 - 2012, praca w trzech grupach wiekowych (dzieci z klas I-III, dzieci z klas IV-VI, młodzież z gimnazjum i szkoły średniej).
- Praca z rodzinami - "Szkoła dla Rodziców", zajęcia prowadzone regularnie raz w miesiącu.
- Realizacja programu opiekuńczo-wychowawczego dla trzech grup.
- Realizacja programu imprez i wycieczek dla trzech grup.
- Realizacja wypoczynku letniego dla trzech grup.
- Zapewnienie regularnych konsultacji z pedagogiem i psychologiem podczas dyżurów.
- Prowadziliśmy Psychologiczny Punkt Wsparcia Dziecka i Rodziny.
- Realizowaliśmy programy z profilaktyki narkotykowej "Teatr i warsztaty, profilaktyką narkotykową AMICI".
- Realizowaliśmy Promocję Poznania, zajęcia teatralne, filmowe, plastyczne i fotograficzne.
- Realizowaliśmy program wsparcia indywidualnego dla dzieci - Starszy Brat, Starsza Siostra, dzięki promocji wolontariatu.
- Realizowaliśmy projekt: Imprezy Kulturalne z AMICI oraz Sport z AMICI.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.