• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Towarzystwo Historyczne
    KRS 0000100740

Celem Towarzystwa jest pogłębianie wiedzy historycznej i upowszechnianie jej.

Prowadzone działania:
- Dążąc do poznania prawdy historycznej pobudza i organizuje badania nad przeszłością, zwłaszcza regionalną;
- Troszczy się o przestrzeganie norm etyki historyka;
- Wypowiada się w sprawach ważnych dla rozwoju nauk historycznych, dla zachowania świadectw przeszłości i przekazywania wiedzy o dziejach, dla kształtowania świadomości historycznej społeczeństwa, a także w innych sprawach dotyczących społeczności historyk ów;
- Organizuje posiedzenia, konferencje, zebrania naukowe oraz co 5 lat powszechne zjazdy historyków polskich;
- Urządza samodzielnie lub wspólnie z innymi organizacjami i instytucjami wykłady publiczne i odczyty, wystawy i pokazy, organizuje wycieczki o tematyce historycznej, a także podejmuje inne działania w celu popularyzacji nauk i zagadnień historycznych;
- Tworzy sekcje i komisje, zakłada zbiory, pracownie oraz stacje naukowe o zadaniach wchodzących w zakres cel ów Towarzystwa;
- Wydaje czasopisma poświęcone naukom historycznym oraz podejmuje i popiera inne wydawnictwa naukowe i popularnonaukowe z zakresu historii;
- Współpracuje z właściwymi organami administracji państwowej i samorządowej, z Polską Akademią Nauk, Polską Akademią Umiejętności i szkołami wyższymi, a także z innymi instytucjami w sprawach badań naukowych, organizacji życia naukowego, nauczania historii oraz we wszystkich innych sprawach objętych działalnością Towarzystwa;
- Współdziała z pokrewnymi stowarzyszeniami i organizacjami w kraju i za granicą.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.