• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Laurentius
    KRS 0000100948

Celami Fundacji Laurentius są:
- udzielanie pomocy medycznej osobom starszym, chorym i wymagającym stałej opieki medycznej czy rehabilitacyjnej, w szczególności polegającej na pielęgnowaniu tych osób za pośrednictwem wykwalifikowanego personelu w placówkach fundacji,
- organizowanie i prowadzenie ośrodków stałego pobytu, zwanych domami opieki, mających na celu świadczenie pomocy medycznej i opiekowanie się ludźmi starszymi, chorymi i wymagającymi stałej opieki czy też rehabilitacji
- prowadzenie placówek opieki medycznej o specjalistycznym wyposażeniu dla osób starszych, chorych i wymagających opieki specjalistycznej
- kształcenie i dokształcanie personelu fachowego w zakresie opieki medycznej i socjalnej nad osobami starszymi, chorymi i wymagającymi rehabilitacji, w szczególności poprzez organizowanie i wprowadzenie wyodrębnionych jednostek specjalistycznych o charakterze edukacyjnym

Prowadzone działania
Fundacja prowadzi Dom Opieki dla osób w podeszłym wieku, gdzie trafiają osoby w podeszłym wieku na zasadach prywatnej umowy i pokrywają pełne koszty utrzymania. Obok Domu Opieki prowadzony jest także Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku, gdzie trafiają osoby z decyzji ośrodków pomocy społecznej, które nie mogą już samodzielnie funkcjonować w środowisku. Osoby te otrzymują dofinansowanie do kosztów pobytu.
Fundacja prowadzi również Policealną Szkołę "Laurentius", która kształci opiekunów w domach pomocy społecznej. Słuchacze kształcą się bezpłatnie.
Fundacja otrzymuje dofinansowanie z Urzędu Miasta dla Policealnej Szkoły "Laurentius" oraz Domu Pomocy Społecznej "Laurentius".

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.