• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Dać Nadzieję"
    KRS 0000100960

Misja:
- Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, szczególnie niepełnosprawnych dzieci.
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
- Działalność charytatywna.
- Działalność związana z przystosowaniem zawodowym i społecznym osób upośledzonych umysłowo, niepełnosprawnych ruchowo, z zaburzeniami zdrowia psychicznego poprzez prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej.
- Działalność szkoleniowa dla członków stowarzyszenia i osób spoza organizacji.
- Współdziałanie z organami administracji publicznej, instytucjami edukacji, ochrony zdrowia i pomocy społecznej dla dobra i na rzecz osób niepełnosprawnych.
- Współpraca z innymi regionalnymi organizacjami pozarządowymi.

Prowadzone działania:
- Wyposażanie w sprzęt rehabilitacyjny Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Lubinie, odbiorcy - ok. 40 podopiecznych dzieci.
- Wspieranie dwu Warsztatów Terapii Zajęciowej, odbiorcy - 50 uczestników warsztatów.
- Udzielanie zapomóg dla członków stowarzyszenia i spoza organizacji, odbiorcy - ok. 200 osób rocznie.
- Refundacje grupowe dla innych organizacji, odbiorcy - ok. 50 osób.
- Refundacje szkoleń specjalistycznych, odbiorcy - ok. 10 osób rocznie.
- Imprezy rekreacyjno sportowe dla niepełnosprawnych o zasięgu powiatowym, odbiorcy - około 750 osób.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.