• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja im. Stefana Batorego
    KRS 0000101194

Misja:
Statutowym celem Fundacji jest wspieranie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i w krajach Europy Środkowej i Wschodniej - społeczeństwa ludzi świadomych swoich praw i obowiązków, angażujących się w sprawy swojej społeczności lokalnej, swojego kraju i społeczności międzynarodowej.

Do priorytetowych zadań Fundacji należy:

- poprawa jakości polskiej demokracji
Wspieramy inicjatywy służące zwiększaniu partycypacji obywatelskiej i wzmacnianiu poczucia odpowiedzialności obywateli za wspólne dobro. Działamy na rzecz przejrzystości życia publicznego i upowszechniania społecznego nadzoru nad funkcjonowaniem instytucji publicznych. Dążymy do podniesienia poziomu publicznej debaty i "uspołecznienia" procesu formułowania i wdrażania polityk publicznych.

- wzmacnianie roli instytucji obywatelskich w życiu publicznym
Wspieramy rozwój organizacji i koalicji pozarządowych działających na rzecz poprawy jakości polskiej demokracji i rozwijania współpracy międzynarodowej. Dążymy do profesjonalizacji i legitymizacji prowadzonych przez nie działań, budowie ich wiarygodności i zwiększenia skali ich oddziaływania na sferę publiczną.

- rozwijanie współpracy i solidarności międzynarodowej
Działamy na rzecz zbliżenia między państwami Unii Europejskiej i krajami położonymi od niej na Wschodzie, przede wszystkim Ukrainą i Białorusią. Wspieramy działania sprzyjające wymianie między krajami Europy Środkowej i Wschodniej doświadczeń związanych z procesami przemian politycznych, budowaniem społeczeństwa obywatelskiego i rozwiązywaniem problemów społecznych. Dążymy do zwiększenia roli polskich organizacji pozarządowych na arenie międzynarodowej.

Podstawową metodą działania Fundacji jest udzielanie dotacji na przedsięwzięcia podejmowane przez organizacje pozarządowe (ok. 300-400 rocznie). Fundacja realizuje też własne projekty: prowadzi kampanie społeczne i działania rzecznicze, monitoruje funkcjonowanie instytucji publicznych, organizuje konferencje i debaty, warsztaty i spotkania, wydaje publikacje. W ramach swojej działalności Fundacja współpracuje z różnymi instytucjami z kraju i z zagranicy.

W swojej działalności Fundacja:
- jest niezależna od instytucji państwowych i politycznych;
- nie wyręcza państwa i samorządów w wykonywaniu ich podstawowych obowiązków;
- odpowiada na istniejące potrzeby oraz inicjuje takie przedsięwzięcia i idee, które są jeszcze słabo obecne w naszym życiu społecznym;
- przestrzega przejrzystości zasad i procedur w procesie przyznawania dotacji.

Fundacja prowadzi 4 programy dotacyjne, w których udziela wsparcia projektom realizowanym przez inne organizacje pozarządowe oraz 6 programów operacyjnych, w ramach których Fundacja rozwija projekty własne samodzielnie lub we współpracy z partnerami z Polski i za granicy.

Programy dotacyjne:

Obywatele dla Demokracji - dotacje finansowane z Funduszy EOG na wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w budowaniu sprawiedliwości społecznej, demokracji i zrównoważonego rozwoju.

Demokracja w Działaniu - PROGRAM ZAWIESZONY dotacje na projekty zwiększające udział obywateli i organizacji pozarządowych w życiu publicznym oraz upowszechniające postawy obywatelskiej odpowiedzialności za jakość polskiej demokracji.

Równe Szanse - dotacje na projekty wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży z mniejszych miejscowości i niezamożnych środowisk oraz integracji społecznej dzieci niepełnosprawnych.

Dla Białorusi - wspieranie inicjatyw obywatelskich, służących budowaniu społeczeństwa otwartego oraz przygotowaniu demokratycznych przemian na Białorusi.

Programy operacyjne:

Debaty Fundacji Batorego - organizacja dyskusji i publicznych debat na tematy związane z polityką, problematyką społeczną i stosunkami międzynarodowymi.

Masz Głos, Masz Wybór – działania służące zwiększeniu uczestnictwa obywateli w życiu publicznym.

Odpowiedzialne Państwo – działania na rzecz przejrzystości w życiu publicznym i zmian mających na celu ograniczenie korupcji.

Otwarta Europa – działania na rzecz kształtowania przyjaznej polityki Polski i UE wobec wschodnich sąsiadów oraz wspieranie procesów demokratycznych w krajach Europy Wschodniej.

Przeciwdziałanie Uzależnieniom – szkolenia specjalistów w dziedzinie profilaktyki i leczenia alkoholizmu i narkomanii w krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej.

ECFR Warszawa - Warszawskie Biuro Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych [European Council on Foreign Relations – ECFR], międzynarodowego think tanku specjalizującego się w analizie i promocji wspólnej polityki zagranicznej Unii Europejskiej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.