• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Pomóż Dzieciom"
    KRS 0000101494

Zadania Stowarzyszenia realizowane są w różnych formach, a w szczególności poprzez:
1. Pomoc w prowadzeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej.
2. Promowanie inicjatyw wychowawczych sprzyjających prawidłowemu rozwojowi dzieci i młodzieży, stymulując i rozwijając istniejące placówki i środowiska wychowawcze.
3. Wspieranie działań mających na celu pobudzenie aktywności, rozwijanie aspiracji życiowych, prowadzenie twórczości dzieci i młodzieży.
4. Organizowanie różnych form aktywnego wypoczynku.
5. Pomagać najstarszym wychowankom placówki opiekuńczej w społecznym i zawodowym usamodzielnianiu się, roztaczać opiekę nad wychowankami odchodzącymi z domu dziecka.
6. Tworzenie banku pomysłów pedagogicznych. Ukierunkowanie pomocy z zewnątrz niesionej przez ludzi dobrej woli i skupiać ją wokół określonych zadań.
7. Współpracę z instytucjami i organizacjami w dziedzinie, których cele są zbliżone do celów Stowarzyszenia.
8. Tworzenie innych form działania na rzecz pomocy dzieciom i młodzieży.

Prowadzone działania:
Patronat nad Domem Dziecka w Równem i Wielofunkcyjną Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą w Dębinkach.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.