• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Ziemi Głogowskiej
    KRS 0000101660

Misja:
1. Wyzwalanie i pobudzanie inicjatyw społecznych na rzecz Miasta i Regionu.
2. Organizowanie i prowadzenie działalności wydawniczej wynikającej z programu działania Towarzystwa.
3. Czynne popieranie i upowszechnianie dotychczasowego dorobku i dalszego rozwoju kultury oraz twórczości artystycznej i naukowej w Mieście i Regionie.
4. Popularyzacja wiedzy o Mieście i Regionie.
5. Inicjowanie i prowadzenie badań naukowych poprzez Komisje Ośrodka Naukowo - Badawczego Towarzystwa.
6. Skupianie wokół idei Towarzystwa społecznych działaczy, twórców oraz osób zawodowo zajmujących się upowszechnianiem kultury, oświaty i nauki.
7. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie czasopism, książek i innych wydawnictw.
8. Inicjowanie i prowadzenie działalności w zakresie rewaloryzacji dóbr kultury związanych z historią, tradycjami i dniem dzisiejszym miast Głogowa i Regionu.
9. Prowadzenie działalności w zakresie postaw patriotycznych związanych z historią i osiągnięciami współczesnego dorobku.
10. Organizowanie konferencji i sympozjów naukowych.
11. Współorganizowanie wystaw, pokazów, uroczystości, wycieczek poznawczych związanych ze specyfiką historyczno - kulturalną Miasta i Regionu Głogowskiego.
12. Współpracowanie na zasadach partnerskich z innymi towarzystwami, instytucjami kulturalno - oświatowymi i naukowymi.
13. Prowadzenie badań naukowych w ramach Ośrodka Naukowo - Badawczego.
14. Powoływanie komisji zainteresowań twórczych opierających swą działalność na regulaminach zatwierdzonych przez Radę Towarzystwa.
15. Prowadzenie innej działalności na rzecz Miasta i Regionu.

Preferowane programy:
1. Wydawnictwo "Encyklopedia Ziemi Głogowskiej".
2. Konsultacje udzielane studentom, szczególnie piszącym prace dyplomowe związane z Głogowem i Regionem Głogowskim.
3. Gromadzenie materiałów archiwalnych do Banku Informacji wiedzy o Głogowie i Regionie tj. wydawnictwa (również obcojęzyczne), mapy, dyskietki komputerowe itp.
4. Współpraca i pomoc pedagogom zainteresowanym regionalizmem.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.