• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Buski Ośrodek Trzeźwości "Zdrój"
    KRS 0000102175

Misja
Wszechstronna pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom.
Kształtowanie wzorców trzeźwego życia w środowisku lokalnym.
Współpraca z samorządami lokalnymi na terenie działania Ośrodka oraz z zakładami pracy w zakresie profilaktyki uzależnień.

Prowadzone działania
Naszym celem jest propagowanie idei trzeźwości w środowisku objętym terenem działania Ośrodka, zdrowego stylu życia, aktywnych form spędzania wolnego czasu, niesienie pomocy w procesie zdrowienia i rozwoju członków Ośrodka, ich rodzinom oraz wszystkim zainteresowanym problematyką uzależnień.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.