• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie im. Tadeusza Goniewicza
    KRS 0000103209

Misja:
Niesienie pomocy szkołom polskim i placówkom kulturalno - oświatowym znajdującym się na terytoriach zamieszkałych przez Polaków i Polonię, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów za wschodnią granicą RP.

Prowadzone działania:
Wydawanie kwartalnika "Rota" oraz kwartalnika "Echa Polesia". Wydawanie i kolportaż pomocy szkolnych i oświatowych. Organizowanie w polskich ośrodkach kulturalno - oświatowych poza granicami RP akcji informacyjno - promocyjnych nt. polskiej kultury, nauki, języka i historii. Organizowanie przyjazdów do Polski nauczycieli, dzieci i młodzieży oraz wyjazdy za granicę polskich nauczycieli i animatorów życia kulturalno - oświatowego, zespołów folklorystycznych. Prowadzenie seminariów i obozów dla nauczycieli, dzieci i młodzieży. Pomoc dzieciom ze Wschodu, pochodzącym z rodzin najuboższych, dla których co roku organizowany jest wypoczynek letni w Polsce połączony z zajęciami rekreacyjnymi.

Fundacja w 2011 roku zrealizowała następujące tematy statutowe:
1) Kwartalnik ZPB O/Brześć „ECHA POLESIA” numery: 29, 30, 31 i 32 o łącznej objętości 336 stron A4 w druku, tj. 42 arkusze drukarskie i w ogólnym nakładzie 8.000 egzemplarzy przy częściowej pomocy Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie";
2) „Kalendarz Polski 2012” w nakładzie 2.000 egzemplarzy;
3) „Pieśni Polesia” Jana Kondarewicza w nakładzie 400egzemplarzy
4) „Ks. Jan Wasilewski (1885-1948). Życie kapłana z Łotwy” autorstwa Jadwigi Radzina w nakładzie 300 egzemplarzy;
5) Reprint książki „Powiat Prużański (Szkic historyczny)” autorstwa Mikołaja Rozanowa w nakładzie 300 egzemplarzy;
6) „Polak z wuboru” autorstwa Aleksandra Siemionowa w nakładzie 400 egzemplarzy;
7) „Szlakiem Nieposłusznych” Leonarda Konikiewicza, II wydanie, w nakładzie 1000 egzemplarzy;
8) Portrety plakatowe Jana Pawła II dla młodzieży na Wschodzie w nakładzie 3000 sztuk;
9) Dodruki 5 podręczników do nauczania języka polskiego w łącznym nakładzie 1.200 egzemplarzy;
10) Dwie wersje językowe folderów z okazji XX-lecia Szkoły Polskiej im. Ity Kozakiewicz w Rydze w nakładzie 2000 egzemplarzy;
11) Wyposażenie społecznych szkół polskich na Ukrainie I Białorusi w tablice i plansze poglądowe oraz literaturę metodyczno-dydaktyczną;
12) Regulowano koszty 2 nauczycieli języka polskiego i choreografa nauczających na Ukrainie oraz udzielono zapomogi dla 4 nauczycieli polskich na Łotwie;
13) Wykonano sztandar dla polskiej szkoły w Rezekne na Łotwie;
14) Wykonano dostawy nieodpłatne podręczników, śpiewników i pomocy szkolnych z zapasów magazynowych Fundacji o łącznej wartości 65,8 tys. zł;
15) Udzielono pomocy oświatowych dla kilkudziesięciu nauczycieli z różnych ośrodków Rosji, Kazachstanu oraz innych państw;
16) Współorganizacja konkursów dla uczniów polskich szkół społecznych wraz z ustanawianiem nagród dla laureatów;
17) Wspołorganizacja przyjazdów młodzieży szkolnej ze Wschodu do polskich muzeów, zwiedzania zabytków, organizacja współpracy międzyszkolnej;
18) Opłaty obsługi technicznej budynku Centrum Metodycznego Zjednoczenia Nauczycieli Polskich na Ukrainie w Drohobyczu; Itp.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.