• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Miłośników Ziemi Muszyńskiej w Muszynie
    KRS 0000103399

Misja:
Ochrona istniejących walorów środowiska naturalnego w regionie. Ochrona zabytków architektury i sztuki ludowej. Inicjowanie i popieranie badań nad historią Ziemi Muszyńskiej. Popieranie regionalnej twórczości ludowej.

Celem Stowarzyszenia jest:
a. promocja i upowszechnianie wiedzy o dorobku regionu, w tym kultury, tradycji i jego historycznego dziedzictwa Ziemi Muszyńskiej.
b. podejmowanie i wspieranie działań na rzecz chronienia dziedzictwa narodowego, zabytków kultury materialnej, sztuki ludowej oraz przyrody,
c. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
d. inspirowanie i prowadzenie badań nad historią Ziemi Muszyńskiej,
e. realizowanie i wspieranie działalności wydawniczej służącej popularyzacji Ziemi Muszyńskiej , oraz innej zgodnej z celami Stowarzyszenia,
f. nawiązanie kontaktów z osobami z różnych regionów Polski, które zainteresowane są Ziemią Muszyńską lub realizującymi cele zgodne z celami Stowarzyszenia,
g. rozwinięcie współpracy z osobami oraz organizacjami pozarządowymi z innych krajów zainteresowanych współpracą, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy przygranicznej ze Słowacją,
h. gromadzenie środków na fundusze stypendialne i udzielanie stypendiów dla uczniów i absolwentów szkół,
i. wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
a. Odkrywanie, dokumentowanie i popularyzowanie ciekawych miejsc, zabytków, pomników przyrody i innych obiektów
zlokalizowanych na terenie regionu.
b. Ochronę zabytków kultury materialnej oraz pomników przyrody.
c. Działalność szkoleniowo-edukacyjną, organizowanie spotkań, seminariów, konferencji, debat, odczytów, konkursów adresowanych do wszystkich zainteresowanych dorobkiem regionu a także imprez turystycznych.
d. Wydawanie ulotek, folderów, tworzenie dokumentacji fotograficznej i filmowej, broszur, książek poświęconych wiedzy o dorobku kulturalnym Ziemi Muszyńskiej.
e. Prowadzenie portalu internetowego poświęconego Stowarzyszeniu.
f. Inicjowanie i podejmowanie społecznych działań dotyczących kultury oraz ochrony środowiska.
g. Propagowanie turystycznych walorów regionu.
h. Współpracę z innymi organizacjami i instytucjami w zakresie działań na rzecz promocji regionu.
i. Pozyskiwanie funduszy w kraju i za granicą dla realizacji celów statutowych.
j. Współpracę i wymianę osobową z organizacjami i osobami fizycznymi działającymi w Polsce i na świecie.
k. Współpracę z władzami rządowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi.
l. Wydawanie czasopisma „Harnik” .
m. Prowadzenie funduszy stypendialnych dla uzdolnionych dzieci, młodzieży i studentów .

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.