• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stargardzkie Stowarzyszenie Chorych na SM
    KRS 0000103615

Stowarzyszenie jest organizacją społeczną, skupiającą osoby chore na stwardnienie rozsiane (SM), osoby z chorobami narządów ruchu oraz osoby poszkodowane w wypadkach, w których doznały urazów narządów ruchu.
Cele Stowarzyszenie realizuje przez:
- Współdziałanie z władzami samorządowymi oraz organizacjami i instytucjami zajmującymi się działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych;
- Organizowanie spotkań z lekarzami i rehabilitantami;
- Pomoc członkom Stowarzyszenia w rozwiązywaniu problemów związanych z rehabilitacją, leczeniem i życiem codziennym;
- Organizowanie wzajemnej pomocy członków Stowarzyszenia w celu przeciwdziałania apatii, poczuciu osamotnienia i braku własnej wartości, spowodowanych chorobą;
- Organizowanie różnych form wspólnego spędzania czasu poza miejscem zamieszkania, pomoc i popieranie różnego rodzaju form aktywności twórczej;
- Wyszukiwanie i wskazywanie przedstawicielom władz i instytucji istniejących barier architektonicznych i komunikacyjnych, utrudniających osobom chorym na SM oraz innym niepełnosprawnym normalne funkcjonowanie, a także występowanie o likwidowanie tych barier;
- Prowadzenie działalności popularyzatorskiej i informacyjnej w środowisku osób zdrowych na temat choroby i jej przebiegu, w celu większej integracji obu środowisk;
- Gdy zajdzie potrzeba, organizowanie zbiórek pieniędzy potrzebnych na zakup leków czy rehabilitację osób, które w wyniku choroby znalazły się w ciężkiej sytuacji materialnej i nie stać ich na pokrycie tych kosztów z własnych środków;
- Organizowanie poradnictwa dla chorych na SM i ich bliskich, a także osób z podejrzeniem choroby, zmierzającego do pomocy w rozwiązaniu czy ulżeniu problemom, jakie niesie ze sobą choroba;
- Ułatwianie osobom chorym na SM podejmowanie pracy, także na własny rachunek, podnoszenie kwalifikacji czy przekwalifikowania, a także podejmowania aktywności społecznej w samorządzie lokalnym;
- Pomoc członkom Stowarzyszenia w uzyskaniu sprzętu rehabilitacyjnego.
Stowarzyszenie posiada środki finansowe na utrzymanie i działalność statutową ze;
- składek członkowskich i wpłat celowych w zależności od potrzeb,
- 1% z podatku od osób fizycznych;
- dotacji Urzędu Miasta i Starostwa Powiatu,
- nie prowadzimy działalności gospodarczej.
Stowarzyszenie posiada własną salę i sprzęt rehabilitacyjny;
- aparat do drenażu limfatycznego,
- materac magnetyczny;
- rowery rehabilitacyjne,
- UGUL do ćwiczeń indywidualnych.


Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.