• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy
    KRS 0000103621

1. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy obszarów wiejskich, w tym rozwój przedsiębiorczości.
2. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności wiejskich.
3. Kultywowanie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej.
4. Wspomaganie edukacji, nauki, oświaty i wychowania w zakresie rozwoju wspólnot i społeczności wiejskich.
5. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób obszarów wiejskich, pozostających bez pracy.
6. Działalność charytatywna, promocja i organizacja wolontariatu.
7. Działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
8. Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
9. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa, ekologii oraz ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego.
10. Podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.