• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Oddział Wielkopolski Polskiego Związku Głuchych
    KRS 0000103857

Celem Związku jest zrzeszanie osób niesłyszących i innych osób z uszkodzonym słuchem dla udzielania im pomocy w sprawach życiowych, a w szczególności:
- sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą z uszkodzonym słuchem oraz nad dziećmi słyszącymi rodziców niesłyszących - poprzez prowadzenie na zlecenie lub współuczestnictwo w rehabilitacji słuchu i mowy, udzielaniu im pomocy w podnoszeniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych,
- sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i z uszkodzonym słuchem oraz nad dziećmi słyszącymi rodziców niesłyszących - udzielanie im pomocy w podnoszeniu wykształcenia ogólnego i kwalifikacji zawodowych,
- organizowanie i prowadzenie pracy oświatowej, kulturalnej, zawodowej i społecznej w środowisku osób niesłyszących i ich rodzin,
- organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej w różnych formach szkolnych i poza szkolnych w tym - w szczególności w zakresie języka migowego,
- organizowanie własnych form rekreacji ruchowej, turystyki i sportu masowego,
- prowadzenie zawodowej rehabilitacji osób niesłyszących i z uszkodzonym słuchem zatrudnionych w jednostkach działalności gospodarczej Związku,
- ochrona praw i interesów oraz udzielanie pomocy w sprawach socjalno-bytowych,
- prowadzenie działań w zakresie ochrony zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej i społecznej,
- propagowanie w społeczeństwie problemów ochrony słuchu i rehabilitacji osób niesłyszących i z uszkodzonym słuchem oraz podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania inwalidztwa słuchu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.