• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Dar Serc"
    KRS 0000104323

Misja
Rozwijanie i wspieranie inicjatyw społecznych, gospodarczych i kulturalnych zmierzających ku realizacji samorządności obywatelskiej i międzyludzkiej pomocy w społecznościach lokalnych, zgodnie z etosem chrześcijańskim.

Prowadzone działania
1. Dożywianie dzieci w szkołach i in. placówkach wychowawczych.
2. Organizowanie wypoczynku letniego, obozów rehabilitacyjnych.
3. Zaopatrzenie rodzin w artykuły pierwszej potrzeby.
4. Organizowanie życia kulturalnego.
5. Gromadzenie funduszy na powyższe cele.
Działalność pomocowa, społeczna i charytatywna ma rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności ludzi chorych, niepełnosprawnych, środowisk zagrożonych patologią, niedostatkiem lub pokrzywdzonych w wypadkach losowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.