• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Chorobami Serca i Nerek
    KRS 0000104415

Misja:
1. Rozwijanie i propagowanie wszelkiej pomocy dzieciom z chorobami serca i nerek, głównie poprzez pomoc finansową i rzeczową;
2. Wspieranie bieżącej działalności Kliniki Kardiologii i Nefrologii Dziecięcej w zakresie zakupu sprzętu i aparatury;
3. Poprawę warunków hospitalizacji dzieci z chorobami serca i nerek oraz świadczonych usług diagnostyczno-leczniczych poprzez modernizację i rozbudowę Kliniki;
4. Poradnictwo i szkolenia dla rodziców dzieci z chorobami serca i nerek,w tym opracowanie materiałów informacyjnych i tworzenie warunków do wymiany doświadczeń między rodzicami;
5. Promowanie w społeczeństwie obiektywnej wiedzy o chorobach serca i nerek u dzieci;
6. Wspieranie ustawicznego szkolenia lekarzy, pielęgniarek, psychologów, rehabilitantów i innego personelu medycznego zatrudnionego w Klinice Kardiologii i Nefrologii Dziecięcej w celu zapewnienia profesjonalnej opieki medycznej na najwyższym poziomie.

Główne cele działań w 2014 r.:
Zgromadzenie środków na zakup echokardiografu do przyłóżkowych badań serca dzieci, przezprzełykowej głowicy echokardiograficznej do badań serca noworodków i niemowląt, pulsoksymetrów, kardiomonitorów oraz strzykawek automatycznych, a także na kapitalny remont oddziałów Kliniki.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.