• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Pamięć i Pomoc" im. dr. Edmunda Gryglewicza
    KRS 0000105033

Celem Fundacji jest:
- pomoc w utrzymaniu i rozwoju specjalistycznej bazy medycznej i rehabilitacyjnej dla osób starszych,
- dążenie do kształcenia personelu medycznego i pozamedycznego w celu efektywniejszego leczenia i obsługi chorych w podeszłym wieku,
- popularyzacja problematyki związanej z potrzebami ludzi starych w celu tworzenia lobby dla seniorów oraz podnoszenia wiedzy w zakresie profilaktyki geriatrycznej w środowisku lekarskim i społeczeństwie.

Fundacja "Pamięć i Pomoc" działa na rzecz osób starszych poprzez organizowanie i wspieranie działalności ograniczającej niepełnosprawność wieku podeszłego i podtrzymywanie samodzielności osób starszych, w tym pomoc ich rodzinom i opiekunom.
Od kilku lat prowadzimy cykliczne programy w ramach współpracy z instytucjami publicznymi, tj.
- Program pn. "Rozwój opieki środowiskowej nad osobami starszymi poprzez wsparcie aktywnych form wolontariatu" - 2004 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (572 odbiorców - uczestników wykładów i konsultacji specjalistycznych),
- Szkolenie dla wolontariuszy z zakresu opieki środowiskowej nad niepełnosprawnym człowiekiem w podeszłym wieku - 2004 r. Urząd Miasta Katowice (72 uczestników),
- Szkolenie wolontariuszy z zakresu właściwego zaspakajania potrzeb człowieka starszego w środowisku - 2005 r. Urząd Miasta Katowice (96 uczestników),
- Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć w formie szkoleń i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów i wolontariuszy - 2005 r. Oddział Śląski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (402 uczestników),
- Rozwój opieki środowiskowej nad niepełnosprawnymi osobami w podeszłym wieku poprzez wsparcie aktywnych form wolontariatu - 2005 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (297 uczestników wykładów i 248 osób korzystających z konsultacji specjalistycznych),
- Program geriatryczny "Pogodna jesień życia - przeciwdziałanie niepełnosprawności i poprawa jakości życia seniorów" - 2005 r. Wydział Zdrowia Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego (75 uczestników).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.