• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży "Życzliwa Dłoń"
    KRS 0000106569

Celem Stowarzyszenia jest działanie w sferze zadań publicznych i jest to szeroko rozumiane działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i działanie w zakresie pomocy społecznej, w szczególności inicjowanie i popieranie wszelkich form pomocy dla dzieci i młodzieży oraz niesienie pomocy rodzinom i osobom będącym w potrzebie, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej a także wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

Cele określone w statucie, Stowarzyszenie realizuje poprzez:
1. Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne gwarantujące przestrzeganie praw człowieka wobec osób niepełnosprawnych i zaspokajanie ich potrzeb w zakresie, leczenia w tym rehabilitacji, edukacji, pracy, mieszkalnictwa chronionego, opieki, udziału w kulturze i rekreacji w integracji z otwartym środowiskiem oraz zabezpieczenia socjalnego i ochrony prawnej.
2. Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne w zakresie niezbędnych form pomocy dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych.
3. Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne w sprawie tworzenia dzieciom i dorosłym niepełnosprawnym przebywającym w placówkach opieki całkowitej sprzyjających warunków rozwoju, godnego życia w integracji z otwartym środowiskiem tak dalece, jak tylko jest to możliwe oraz przestrzegania wobec tych osób praw człowieka.
4. Tworzenie osobom niepełnosprawnym warunków decydowania w swoich sprawach zarówno w rodzinach, jak i w placówkach w których przebywają.
5. Udzielanie wsparcia swoim niepełnosprawnym członkom, aby oni sami mogli występować w swoim imieniu, miedzy innymi poprzez doradztwo, asystowanie i opiekę prawną.
6. Tworzenie warunków włączania dzieci, młodzieży i dorosłych, jako indywidualnych osób jako grup w tok normalnego życia, korzystania przez nich z ogólnodostępnej infrastruktury społecznej i form życia społecznego, z zapewnieniem im, w razie potrzeby, odpowiedniego wsparcia, zwłaszcza w postaci specjalistycznej pomocy, doradztwa i asysty.
7. Prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnorodnych usług, m.in. w formie placówek i zespołów rehabilitacyjnych i edukacyjnych, działalności rehabilitacyjno-rekreacyjnej, sportowej, organizowanie dowozu, itp. oraz poradnictwa i doradztwa dla osób niepełnosprawnych w ramach systemu oparcia społecznego.
8. Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy dla rodzin, a w szczególności:
- grup wsparcia,
- grup samopomocowych,
- placówek czasowego pobytu,
- usług domowych,
- doradztwa, poradnictwa, terapii psychologicznej, itp.
- turnusów rehabilitacyjnych.
9. Prowadzenie na zlecenie, a w szczególności organów władzy państwowej i samorządowej oraz ze środków własnych form nowatorskich i eksperymentalnych służących realizacji celów Stowarzyszenia.
10. Zachęcanie różnych osób do podejmowania zadań w charakterze wolontariuszy oraz tworzenie warunków dla ich działalności.
11. Realizację przedsięwzięć o charakterze charytatywnym oraz działalności z zakresu pomocy społecznej podejmowanych dla wypełnienia celów statutowych.
12. Pozyskiwanie środków finansowych, rzeczowych oraz usług na działalność statutową Stowarzyszenia. Organizowanie masowych akcji, festiwali i innych form działania dla osiągnięcia celów statutowych.
13. Prowadzenie działalności publicystycznej, wydawniczej, informacyjno-promocyjnej związanej z działalnością Stowarzyszenia. Organizowanie sympozjów, konferencji, wystaw, prelekcji i innych działań propagujących idee Stowarzyszenia oraz w celu wymiany doświadczeń i doskonalenia umiejętności zawodowych i integrowania członków Stowarzyszenia. Prowadzenie baz danych, związanych tematycznie z celami statutowymi.
14. Prowadzenie działań w zakresie zdrowego stylu życia, ochrony zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej i społecznej.
15. Prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej, opiekuńczo-wychowawczej. Doskonalenie profesjonalnych umiejętności osób zajmujących się edukacja i wychowaniem.
16. Organizowanie wypoczynku, zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych, krajoznawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
17. Współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi, kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu, szkołami, uczelniami wyższymi, instytucjami naukowo-badawczymi, leczniczymi i innymi instytucjami dla realizacji celów statutowych.
18. Współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania dla realizacji celów statutowych. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnej.
19. Promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych utratą pracy.
20. Działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem patologiom społecznym, organizowaniem pozytywnych form społecznej aktywności. Działanie w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego.
21. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia oraz podejmowanie wszelkich inicjatyw prawem dozwolonym , zmierzającym do uzyskania środków finansowych na prowadzenie działalności statutowej Stowarzyszenia.
22. Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.
23. Możliwość prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego, na zasadach określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przy czym dochód z działalności przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Prowadzone działania:
Wczesna profilaktyka wśród dzieci nieuczęszczających do przedszkola. Zapobieganie niepełnosprawności, opieka ciągła, stała, wielospecjalistyczna w wypadku dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością, wczesna profilaktyka uzależnień, integracja środowiska lokalnego, pomoc dla rodzin zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
Działania te prowadzone są w:
Placówka Wsparcia Dziennego "Pliszka" w Niepołomicach ul. Piękna 4,
Placówka Wsparcia Dziennego "Jaskółka" w Szarowie 346, gmina Kłaj.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.