• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Łukowskie Stowarzyszenie Rozwoju
    KRS 0000106750

Cele działania:
1. Wsparcie dzieci i młodzieży oraz dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych w rozwoju kultury fizycznej poprzez sport, wychowanie fizyczne i rehabilitację zawodową mającą wpływ na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach.
2. Organizacja, rozwój i promowanie sportu w Polsce i za granicą szczególnie wśród dzieci i młodzieży z miast i wsi ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.
3. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród dzieci i młodzieży poprzez m.in.:
- organizację zajęć sekcji sportowych,
- organizację imprez sportowych,
- organizacja obozów sportowych,
- szkolenie trenerów, instruktorów, fizjoterapeutów, klasyfikatorów i wolontariuszy sportu,
- promocja sportu,
- zakup sprzętu sportowego.
4. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród osób niepełnosprawnych poprzez m.in.:
- organizację zajęć sekcji sportowych osób niepełnosprawnych,
- organizację imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych,
- organizacja obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych,
- szkolenie trenerów, instruktorów, fizjoterapeutów, klasyfikatorów i wolontariuszy sportu osób niepełnosprawnych,
- promocja sportu osób niepełnosprawnych
- zakup sprzętu sportowego dla osób niepełnosprawnych.
5. Wychowanie dzieci, młodzieży i dorosłych przez kulturę fizyczną i sport, ze szczególnym uwzględnieniem ich integracji w środowisku lokalnym i środowisku wiejskim.
6. Udział w międzynarodowej wymianie młodzieży oraz w krajowych i międzynarodowych imprezach sportowych.
7. Promocja i organizacja wolontariatu sportowego wokół zadań kultury fizycznej i sportu.
8. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w rodzinie, w różnych grupach społecznych i zawodowych.
9. Promocja aktywności fizycznej i turystyki promującej zachowania prozdrowotne w kontekście zapobiegania nadwadze.
10. Rozbudowa lokalnej bazy sportowej.
11. Działanie poprzez kontakty sportowe na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
12. Rozwijanie poprzez sport nauki, edukacji, oświaty, wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
13. Propagowanie bezpieczeństwa i porządku oraz przeciwdziałania patologiom przy realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu.
14. Rozwój turystyki.
15. Pozyskiwanie środków finansowych i przeznaczanie ich na prowadzenie działalności statutowej Łukowskiego Stowarzyszenia Rozwoju.
16. Prowadzenie działalności pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 Nr 96 poz. 873 z poź. Zmianami).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.