• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Bonum Commune"
    KRS 0000108171

Celem Fundacji jest:
- jednoczenie ludzi pragnących wspierać wszystkie przejawy życia społecznego prowadzące do wszechstronnej pomyślności;
- zmierzanie do wzrostu dobrobytu, tj. stanu dóbr materialno-kulturalnych i usług gospodarczych dzielonych według zasad sprawiedliwości, zaspokajających materialne i duchowe potrzeby społeczeństwa, do którego to stanu należą m.in. - oświata i wychowanie, kultura i sztuka, warunki zdrowotne, demograficzne, środki żywienia, warunki pracy i zatrudnienia, konsumpcja, warunki mieszkaniowe, odpoczynek i rozrywki;
- wspieranie działań innych osób i instytucji realizujących zadania zgodne z celami fundacji.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
- inspirację oraz prowadzenie własnych badań i wykonywanie ekspertyz;
- wspieranie lub proponowanie kierunków zmian we wszystkich przejawach życia społecznego;
- animowanie i prowadzenie działalności naukowej i oświatowo wychowawczej;
- powoływanie wyspecjalizowanych zespołów problemowych;
- prowadzenie poradnictwa;
- współpracę z innymi instytucjami, organizacjami i osobami prawnymi oraz fizycznymi realizującymi podobne cele w kraju i za granicą;
- organizowanie i wspieranie konferencji, zjazdów, sympozjów, plenerów, pielgrzymek, turystyki,imprez kulturalnych, turystycznych i towarzyskich;
- fundowanie stypendiów naukowych i artystycznych, a także innych form pomocy twórczym jednostkom i ośrodkom;
- rozwijanie różnych form działalności kulturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem środków społecznego przekazu(działalności wystawienniczej, informacyjno-publicystycznej i wydawniczej).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.