• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Bierutowskiej Europa - Przyszłość
    KRS 0000108412

Misja
- Upowszechnianie wśród obywateli RP idei Zjednoczonej Europy,
- upowszechnianie wiedzy i dorobku kulturowego "Ziemi Bierutowskiej", promowanie jej walorów turystycznych, ekonomicznych, dbanie o jej dziedzictwo materialne i duchowe oraz kreowanie aktywnej postawy wobec miasta i regionu,
- nawiąywanie bezpośrednich kontaktów między polskimi i zagranicznymi przedstawicielami samorządów lokalnych, organizacjami społecznymi, kuluralnymi i naukowymi,
- prowaadzenie działalności szkoleniowej w celu realizacji zadań statutowych,
- udzielanie pomocy materialnej dzieciom i młodzieży szczególnie uzdolnionej, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej z terenu miasta i gminy Bierutów oraz promowanie talentów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.