• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Praca - Edukacja - Zdrowie"
    KRS 0000109185

Cele i formy działania
- Propagowanie aktywnej postawy młodzieży i osób dorosłych wobec zmieniających się warunków gospodarczych i społecznych.
- Informacja zawodowa i poradnictwo zawodowe.
- Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i reorientacja zawodowa zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy.
- Szkolenie zawodowe osób mających mniejsze szanse na rynku pracy.
- Promocja różnych form szkolenia zawodowego.
- Umożliwienie bezpłatnej nauki języków obcych.
- Współpraca z administracją państwową, oświatową i samorządową celem zorganizowania specjalistycznych form kształcenia zawodowego z uwzględnieniem form kształcenia na odległość.
- Współdziałanie z jednostkami państwowymi, społecznymi i osobami prawnymi, jak fundacje, stowarzyszenia itp., celem prezentacji działalności Stowarzyszenia i pozyskiwania spośród wymienionych sponsorów.
- Wymiana doświadczeń z podobnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
- Zdobywanie funduszy na rzecz Stowarzyszenia.
- Realizacja celów Stowarzyszenia

- Nowoczesne kształcenie zawodowe w firmie symulacyjnej.
- Doskonalenie kwalifikacji pracowników i osób niepracujących, którzy chcą uzupełnić przygotowanie do zawodu.
- Współpraca Stowarzyszenia z osobami odpowiedzialnymi za politykę szkoleniową w przedsiębiorstwach.
- Wymiana praktykantów firm symulacyjnych z zagranicą w celu doskonalenia języka zawodowego.
- Doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczna oraz szkolenie członków Stowarzyszenia i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.