• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego
    KRS 0000110547

Celem WOPR jest organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach śródlądowych i
kąpieliskach morskich.

WOPR realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. organizowanie wodnej służby ratowniczej;
2. współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej i innymi podmiotami zainteresowanymi bezpieczeństwem i porządkiem na wodach oraz ochroną środowiska wodnego;
3. udział w akcjach ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrofach naturalnych i awarii technicznych na wodach;
4. programowanie i prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na wodach i ochrony środowiska wodnego;
5. ujawnianie zagrożeń bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się;
6. występowanie do właściwych podmiotów o usunięcie zagrożeń lub wstrzymanie eksploatacji obiektów oraz urządzeń wypoczynkowych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych położonych na wodach,
7. wydawanie ekspertyz i opinii w zakresie bezpieczeństwa wodnego
8. dokonywanie przeglądów kąpielisk i pływalni oraz występowanie do organów administracji samorządowej i innych podmiotów o nakazanie usunięcia zagrożeń jak również o wstrzymanie eksploatacji albo zamknięcie obiektów lub urządzeń;
9. prowadzenie szkoleń oraz doskonalenie umiejętności ratowniczych;
10. nadawanie stopni ratowniczych oraz określanie uprawnień do prowadzenia działań ratowniczych w zależności od posiadanych kwalifikacji;
11. nauczanie i doskonalenie umiejętności pływania;
12. egzaminowanie i wydawanie dokumentów oraz odznak potwierdzających umiejętność pływania;
13. opiniowanie sprzętu przydatnego w ratownictwie wodnym;
14. krzewienie etyki ratowników wodnych i umacnianie więzi organizacyjnej członków;
15. popularyzowanie celów statutowych;
16. wymianę doświadczeń i współpracę z pokrewnymi organizacjami;
17. prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej;
18. świadczenie usług z zakresu ratownictwa wodnego;
19. prowadzenie działalności gospodarczej we własnym zakresie i poprzez udział w innych przedsięwzięciach mających na celu uzyskanie środków na realizację zadań statutowych.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.