• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej Gaudium et Spes
    KRS 0000110914

Głównym celem Stowarzyszenia jest udzielanie wsparcia i opieki osobom znajdującym się w trudniej sytuacji życiowej, chorym i niepełnosprawnym oraz ich rodzinom, poprzez:
- świadczenie usług opiekuńczych, wychowawczych i specjalistycznych,
- prowadzenie ośrodków wsparcia, ośrodków opiekuńczych, środowiskowych domów samopomocy oraz ośrodków pobytu dziennego, okresowego i stałego,
- świadczenie usług gastronomicznych,
- prowadzenie różnorodnych form rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej osób
niepełnosprawnych,
- prowadzenie domów pomocy społecznej,
- prowadzenie działalności wydawniczej i szkoleniowej,
- prowadzenie zakładów pracy chronionej,
- prowadzenie i wspomaganie działań wspierających osoby zagrożone wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia dla nich miejsc pracy oraz zamieszkania.
Zgodnie z celami statutowymi realizowana była działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez rehabilitację społeczną i zawodową. Główny nacisk położony był na aktywizację osób niepełnosprawnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.