• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Górze
    KRS 0000110945

Celem Stowarzyszenia jest organizowanie inicjatyw prowadzących do rozwiązywania lokalnych problemów edukacyjnych, a w szczególności:
1) podejmowanie działań zmierzających do wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży wiejskiej
2) działalność oświatowa i realizacja programów edukacyjnych
3) podejmowanie działań na rzecz zagospodarowania czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizowanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych, kolonii, imprez sportowych, rozrywkowych, festynów i przedstawień artystycznych
4) podejmowanie działań związanych z upowszechnianiem i rozwojem kultury
5) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.