• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego
    KRS 0000110979

Celem działania Stowarzyszenia jest działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju obszaru obejmującego Powiat Garwoliński poprzez:
1) działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich a w szczególności:
a. opracowanie przez lokalną grupę działania (LGD) lokalnej strategii rozwoju, dla obszaru Powiatu Garwolińskiego, tj. gmin i miast: Borowie, Garwolin, Górzno, Łaskarzew, Maciejowice, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa, Sobolew, Trojanów, Wilga, Żelechów,
b. działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich dla obszaru gmin Powiatu Garwolińskiego,
c. promocję obszarów wiejskich położonych w Powiecie Garwolińskim,
d. mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich położonych w gminach Powiatu Garwolińskiego,
e. upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych w gminach Powiatu Garwolińskiego
2) inicjowanie i wspieranie projektów inwestycyjnych istotnych dla gmin Powiatu Garwolińskiego,
3) podejmowanie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
4) ochronę środowiska naturalnego,
5) promocję Powiatu w kraju i zagranicą w tym:
a. promocję gmin i miast,
b. promocję firm przemysłowych,
c. promocję handlu i usług,
d. promocję walorów turystycznych i kulturowych,
e. promocję produktów lokalnych,
6) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących regionu,
7) integrację powiatu z Unią Europejską i współpracę z regionami partnerskimi
8) wspieranie rozwoju społeczności lokalnych, w tym rozwój edukacji, rozwijanie twórczych zainteresowań dzieci i młodzieży, upowszechnianie wiedzy o historii, kulturze i tradycjach,
9) popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa powiatu garwolińskiego a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, oświatowej na rzecz rozwoju rynku i demokracji,
10) działania służące upowszechnianiu zasad demokratycznego państwa prawa, przejrzystości w życiu publicznym, społecznej kontroli nad instytucjami zaufania publicznego oraz przeciwdziałania patologiom życia publicznego i społecznego.
11) współpracę z organizacjami katolickimi, społecznymi, oświatowymi, sportowymi, kulturalnymi, gospodarczymi, które w swoich programach respektują ogólnoludzkie zasady: Bóg, Honor, Ojczyzna,
12) pomoc osobom niepełnosprawnym, bezrobotnym, bezdomnym, samotnym
13) budowanie wzajemnych więzi międzyludzkich,
14) działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem (m.in.: niepełnosprawni, mniejszości, dzieci i młodzież ze środowisk patologicznych lub terenów zaniedbanych gospodarczo, społecznie i kulturowo),
15) kultywowanie tradycji historycznych i kulturowych regionu,
16) upowszechnianie zasad chrześcijańskich w wychowaniu, oświacie, kulturze, działalności gospodarczej i życiu publicznym,
17) podejmowanie i wspomaganie programów integracyjnych,
18) pomoc społeczną w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
19) kształcenie, doradztwo oraz pomoc osobom i organizacjom pozarządowym działającym dla rozwoju regionu,
20) działalność wychowawczą, oświatową i kulturalną,
21) upowszechnianie turystyki, kultury fizycznej i sportu powszechnego wśród dzieci i młodzieży
22) działania na rzecz ochrony praw i swobód obywatelskich, równych praw kobiet, dostępu obywateli do informacji, pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości oraz propagowania postaw obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności, rozwój świadomości obywatelskiej,
23) współpracę międzynarodową na rzecz rozwoju demokracji, rynku, edukacji, kultury, wymiany informacji, ochrony środowiska, pomocy społecznej i humanitarnej, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy w regionie Europy Środkowej i Wschodniej,
24) działalność informacyjną i wydawniczą,

Swoje cele Stowarzyszenie realizuje w szczególności poprzez:
1) udział w pracach samorządów terytorialnych działających na terenie Powiatu Garwolińskiego,
2) udział w opracowywaniu strategii rozwoju powiatu i poszczególnych gmin,
3) współpracę ze środkami masowego przekazu,
4) pozyskiwanie funduszy w kraju i za granicą,
5) działania charytatywne, dobroczynne i inne,
6) działania integrujące niepełnosprawnych z terenu Powiatu Garwolińskiego,
7) udział w pracach sołectw,
8) współpraca i pomoc dla organizacji zrzeszających społeczności wiejskie (koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne) oraz grup nieformalnych.
9) prowadzenie zadań z zakresu upowszechniania kultury, turystyki, kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży
10) działalność wydawniczą.

Stowarzyszenie działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno - kulturowych, rozwój turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.