• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Wspierania Rodziny w Bielsku-Białej
    KRS 0000111312

Celem działalności Stowarzyszenia jest pozytywne oddziaływanie na rodzinę i poszczególnych jej członków, by rodzina samodzielnie funkcjonowała, a w szczególności:
1. Podnoszenie i pogłębianie jakości życia małżeńskiego i rodzinnego.
2. Troska o zachowanie życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci oraz o właściwe warunki jego rozwoju.
3. Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez różnorodne formy wspierania rodziny obejmujące wszystkich jej członków poprzez działania proponowane przez Ośrodek Wspierania Rodziny mieszczący się w Bielsku-Białej, przy ul. Bystrzańskiej 55C.
W Ośrodku udzielamy pomocy osobom i rodzinom z powodu ubóstwa i ochrony macierzyństwa, a także bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. Wspieramy i mobilizujemy rodziny do działania w tych sytuacjach, w których one same nie mogą sprostać oraz podejmujemy pracę edukacyjno - wychowawczą między innymi poprzez: Warsztaty prawidłowej komunikacji interpersonalnej, Szkołę dla Rodziców, naukę Naturalnego Planowania Rodziny, inne zajęcia edukacyjne (w tym kursy zawodowe - kroju u szycia, komputerowe).
Ponadto organizujemy specjalistyczne poradnictwo (prawne, rodzinne, psychologiczne) prowadzone przez wysokiej klasy fachowców.
Nasze działania kierujemy do wszystkich zainteresowanych lecz głównie do osób z rodzin niepełnych, wielodzietnych , zagrożonych wykluczeniem społecznym i dysfunkcyjnych,.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.