• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Piotrkowskie Stowarzyszenie Rozwoju, Promocji i Integracji Europejskiej "Euro - Centrum"
    KRS 0000111355

Piotrkowskie Stowarzyszenie Rozwoju, Promocji i Integracji Europejskiej "EURO CENTRUM" powstało jako organizacja pozarządowa w październiku 2000 roku w celu upowszechniania wiedzy i informacji o procesie i aspektach integracji Polski z Unią Europejską.

Od 2004 roku jesteśmy organizacją pożytku publicznego.

Cele "EURO CENTRUM":
- upowszechnianie informacji o Unii Europejskiej i krajach członkowskich Unii,
- przybliżanie zasad ubiegania się o środki przedakcesyjne,
- upowszechnianie informacji na temat programów pomocowych UE,
- promocja Piotrkowa Trybunalskiego jako miasta aktywnego w kształtowaniu kultury europejskiej,
- doradztwo dla osób prowadzących działalność gospodarczą i przedsiębiorstw zainteresowanych współpracą z krajami UE,
- współpraca z instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

Obszary działalności "EURO CENTRUM":
- Nauka i oświata,
- Gospodarka,
- Ochrona środowiska,
- Kultura, sport, turystyka,
- Pomoc społeczna (niepełnosprawni i bezrobotni).

Ważniejsze dokonania "EURO CENTRUM":
- prowadzenie w latach 2004-2005 Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej,
- prowadzenie Punktu Informacyjnego w sieci EUROPE DIRECT,
- prowadzenie Regionalnego Osrodka Europejskiego Funduszu Społecznego
- zorganizowanie w Piotrkowie Trybunalskim i regionie piotrkowskim sieci Klubów Europejskich w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych,
- realizacja projektu "EUROPA DLA MŁODZIEŻY",
- organizacja koncertu Orkiestry Sinfonia Varsovia pod Dyrekcją Krzysztofa Pendereckiego,
- zdobycie przez miasto Piotrków Trybunalski tytułu - "Miasto - Partner Unii Europejskiej" w konkursie Związku Miast Polskich,
- zdobycie przez miasto Piotrków Trybunalski "Dyplomu Europejskiego" wyróżnienia przyznanego przez Radę Europy,
- organizacja ogólnokrajowych i regionalnych konferencji i spotkań z udziałem przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej, parlamentarnej i pracodawców,
- udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach regionalnych związanych z procesem informowania społeczeństwa o integracji europejskiej w porozumieniu z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej,
- bieżące udostępnianie zasobów biblioteki oraz pracowni komputerowej z dostępem do internetu.
- organizacja I Spotkań Integracyjnych z Osobami Niepełnosprawnymi "Przełamywanie barier przez sport i rekreację".

Od roku 2005 przy Stowarzyszeniu działa Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT, który oferuje Państwu działania:
- udzielenie informacji i odpowiedzi an pyrzania dotyczące różnych aspetków integracji europejskiej,
- zaprasza do przejrzenia bezpłatnych materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczacych Unii Europejskiej,
- udostępnia zasoby czytelni, w której znajdziecie Państwo publikacje poświęcone integracji europejskiej,
- zaprasza do bezpłatnej kafejki internetowej,
- organizuje i prowadzi lekcje europejski, szkolenia, debaty, konferencje na interesujące Państwa tematy z dziedziny integracji europejskiej,
- udziela bezpłątnej pomocy w zakresie pisania i realizacji wniosków współfinansowanych z EFS,
- zaprasza na bezpłatne doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy ze środków UE.
Od roku 2009 Stowarzyszenie wspólnie z Fundacją Studiów Europejskich - Instytutem Europejskim prowadzi ROEFS w Piotrkowie Trybunalskim.Ośrodek oferuje bezpłatne usługi w zakresie :
- informacji
- doradztwa
- animacji
- szkoleń
dla wszystkich potencjalnych beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zapraszamy do współpracy:
- samorządy,
- przedsiębiorców,
- dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów,
- nauczycieli akademickich, studentów,
- wszystkich zainteresowanych tematyką europejską.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.