• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Serce Dzieciom"
    KRS 0000111612

Misja:
Stowarzyszenie „Serce Dzieciom” jest organizacją pozarządową zrzeszoną dobrowolnie nie w celach zarobkowych. Wszelkie działania prowadzi na rzecz społeczności lokalnej, które służą dobru wspólnemu.
-Przeciwdziała patologiom społecznym.
-Rozwija wspólnoty i społeczności lokalne.
-Działa na rzecz integracji europejskiej, upowszechniania i ochrony wolności i praw obywatelskich.
- Wspiera techniczne, szkoleniowo, doradczo, finansowo i organizacyjne organizacje pozarządowe.

Działania:

- BEZPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE - dyżury specjalistów: prawnik, psycholog, prawo konsumentów.

- BEZPŁATNE PORADNICTWO DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE - pomoc prawna i psychologiczna dla ofiar przemocy.

- REALIZACJA PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE - Celem programu jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych
celów o charakterze dobra wspólnego. Stowarzyszenie jako Lokalna Organizacja Grantowa udziela dotacje dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych z przeznaczeniem na realizację najciekawszych projektów na terenie powiatu stargardzkiego.

- REALIZACJA PROJEKTÓW W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO - wsparcie podmiotów i inicjatyw ekonomii społecznej. Tworzenie równych szans edukacyjnych dla uczniów i uczennic uczęszczających do szkół osiągających niższy przeciętny wynik egzaminów zewnętrznych, zwiększenie możliwości uczniów i uczennic klas specjalnych w radzeniu sobie na wolnym rynku pracy po ukończeniu edukacji.

- REALIZACJA PROGRAMU "NA START" - wsparcie młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo wychowawcze, oświatowe oraz rodziny zastępcze, nie mającej perspektyw na własne mieszkanie lub powrót do rodziny biologicznej.

Nagrody, wyróżnienia:
- W 2006 r. Stowarzyszenie otrzymało nagrodę specjalną Ministra Pracy i Polityki Społecznej za działania na rzecz integracji oraz aktywności lokalnej społeczności.
- Stowarzyszenie „Serce Dzieciom” zostało kilkukrotnie nagrodzone przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, m.in. za sieciowanie grantobiorców, nagłośnienie Programu „Działaj Lokalnie” oraz jako Najskuteczniejsza Organizacja Grantowa w Polsce.

www.espoleczna.sercedzieciom.pl;
www.dobrepraktyki.sercedzieciom.pl;

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.