• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Bytomskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Odrodzenie"
    KRS 0000111854

Zasadniczym celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczeństwa w zakresie moralnego i psychicznego ozdrowienia rodziny ze szczególnym uwzględnieniem osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu poprzez realizację zadań w zakresie:
A. Kształtowanie modelu życia swoich członków w absolutnej trzeźwości.
B. Popieranie i propagowanie wszelkich dążeń do rozwiązywania problemów alkoholowych w społeczeństwie poprzez współpracę z placówkami terapii uzależnień, pracodawcami oraz instytucjami i organizacjami zainteresowanymi rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
C. Promocja zdrowia, edukacji i wychowania.
D. Zapobieganie społecznemu wykluczaniu osób i rodzin, zagrożonych patologią społeczną oraz tworzenie warunków prowadzących do rehabilitacji i reintegracji społecznej.
E. Stworzenie alternatywnego środowiska dla osób preferujących życie w trzeźwości.
F. Udzielanie informacji i pomocy w wyborze sposobu leczenia uzależnień.
G. Organizację imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych.
H. Organizację i wspieranie grup samopomocowych i samokształceniowych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.
I. Promocji i organizacji wolontariatu.
J. Pomocy w rozwiązywaniu konfliktów i trudnych problemów życiowych, w tym związanych z pracą i jej poszukiwaniem.
K. Obrona interesów członków Klubu.
L. Współpracy z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi o podobnym profilu działania.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.