• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Barka"
    KRS 0000113477

Cele statutowe:
- reintegracja zawodowa i społeczna osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- edukacja środowisk i grup wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym jak i innych osób i instytucji zainteresowanych realizacją programów reintegracji społecznej,
- tworzenie wspólnot mieszkaniowych,
- tworzenie programów pomocy wzajemnej dla tych, którzy nie znajdują miejsca w społeczeństwie,
- zapewnianie schronienia, posiłków i wsparcia potrzebującym,
- wspieranie poszczególnych wspólnot do momentu, w którym stają się one samodzielne,
- tworzenie nowych miejsc pracy,
- współudział w tworzeniu taniego budownictwa socjalnego,
- podejmowanie działań na rzecz rozwijania i umacniania społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o społeczną naukę Kościoła Katolickiego.
- przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
- wzajemną pomoc i współpracę członków stowarzyszenia,
- organizowanie wsparcia terapeutycznego i resocjalizującego,
- prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej oraz kursów nauki zawodu zmierzających do uzyskania i podniesienia kwalifikacji i poziomu wykształcenia członków Stowarzyszenia, osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- pozyskiwanie środków na realizację celów statutowych,
- współpracę ze stowarzyszeniami i organizacjami w Polsce i zagranicą,
- organizowanie imprez o charakterze charytatywnym jak: konkursy, aukcje, loterie i zbiórki publiczne w formie darowizn pieniężnych i rzeczowych,
- inspirowanie i prowadzenie przedsięwzięć integrujących członków Stowarzyszenia takich jak: imprezy o charakterze kulturalnym i towarzysko rekreacyjnym,
- wydawanie własnego czasopisma i samodzielnych publikacji,
- tworzenie programów zatrudnienia tymczasowego, organizacja poradnictwa prawnego i działalności samopomocowej w zakresie zatrudnienia, spraw mieszkaniowych i socjalnych,
- nieodpłatną działalność pożytku publicznego,
- odpłatną działalność pożytku publicznego, z której dochód przeznaczony jest w całości na realizację zadań statutowych,
- prowadzenie Centrum Integracji Społecznej i Klubu Integracji Społecznej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.