• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Osób Niepełnosprawnych "Ożarowska"
    KRS 0000114449

Stowarzyszenie "Ożarowska" działa na rzecz młodych dorosłych osób z niepełnosprawnością spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym oraz na rzecz Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży przy Stołecznym Centrum Rehabilitacji, z którego się wywodzi.
Priorytetem naszej działalności jest wspieranie niepełnosprawnych członków stowarzyszenia ( wykształconych choć na wózkach inwalidzkich) na ich drodze do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym (praca, samodzielne mieszkanie), uzyskania możliwie największej autonomii oraz umożliwienie im funkcjonowania w środowisku bez barier i prowadzenia godnego i satysfakcjonującego dorosłego życia.

Misja:
Wypełnianie luki w opiece nad niepełnosprawnymi w zakresie rehabilitacji, edukacji, zatrudnienia , integracji ze środowiskiem i usamodzielnieniu się osób niepełnosprawnych.

Prowadzone działania:
Prowadzenie Świetlicy Terapeutyczno-Integracyjnej dla młodych dorosłych osób z niepełnosprawnością narządu ruchu spowodowanej mózgowym porażeniem dziecięcym , w ramach której odbywają się zajęcia rehabilitacyjne, z psychologiem, spotkania z ciekawymi gośćmi, wieczorki poetyckie, rozmowy nt. interesujące członków i ich rodziny.

Realizowanie w roku 2009, 2010 i 2011 projektów z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie z zakresu pomocy społecznej współfinansowanych przez UE ze środków EFS w ramach POKL "Integracja dla samodzielności" .

Prowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego, samodzielności i bezpieczeństwa (we współpracy ze Strażą Miejską m. st. Warszawy) ,wsparcie Asystenta Osoby Niepełnosprawnej(trening samodzielności i wyjścia dowolne), edukacja seksualna .
Aktywne weekendy- wspólne wycieczki, zwiedzanie muzeów, dyskoteki, koncerty w Filharmonii Narodowej, itp.

Organizowanie corocznych letnich turnusów rehabilitacyjno-integracyjnych na które członkowie stowarzyszenia wyjeżdżają z opiekunami/wolontariuszami, swoimi rówieśnikami.
Współpraca z holenderską Fundacją Wandafonds- dwukrotne wyjazdy do Holandii, współpraca młodzieżowa.

Członkostwo i działalność w ogólnopolskiej Federacji "Siećmpd", zrzeszającej organizacje ngo działające na rzecz dzieci i osób dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym.
Udział w konferencjach środowiska osób niepełnosprawnych, prezentacje, zamieszczanie artykułów w prasie .

Organizowanie imprez okolicznościowych tj. Wieczór Wigilijny, Spotkanie Wielkanocne, Bal Sylwestrowy.
Prowadzenie działalności szkoleniowej, organizowanie konferencji i wszelkich działań na rzecz wdrażania w Polsce Systemu Kierowanego Nauczania w rehabilitacji osób z m.p.dz.

Aktywny udział w pracach Komisji Dialogu Społecznego d/s mieszkań chronionych m. st. Warszawy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.