• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - Oddział Pomorski
    KRS 0000114618

Misja
Artykułowanie i reprezentowanie interesów chorych na SM; wyzwalanie inicjatywy i pobudzanie aktywności tych osób; działalność samopomocowa w odniesieniu do chorych najbardziej poszkodowanych; organizowanie zajęć, rehabilitacji i turnusów rehabilitacyjnych; działalność informacyjno -uświadamiająca skierowana do chorych i otoczenia.

Prowadzone działania
Organizacja rehabilitacji domowej, grupowej, w basenie; wizyty domowe lekarzy specjalistów, pielęgniarki, psychologa i in; organizowanie spotkań i imprez integracyjnych, informacyjnych, warsztatowych, okolicznościowych; prowadzenie kursów, warsztatów, szkoleń; organizowanie wycieczek i innych imprez rekreacyjno-rehabilitacyjnych; samopomoc; wolontariat.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.